IV Polska Bitwa Karpiowa

MOONFIN IV POLSKA BITWA KARPIOWA!

 

REGULAMIN ZAWODÓW.

ZAWODY „ MOONFIN.PL IV POLSKA BITWA KARPIOWA 2023 „

ŁOWISKO - jez.Miłoszewskie

ELIMINACJE DO MPwWK

Polish Carp Masters 2023

Zawody z możliwością użycia modeli RC (Wywózka) / Rzut

4 sektory, 1x PCM 2023 , klasyfikacja z 3 największych ryb

 

Organizatorem zawodów eliminacyjnych do MPwWK PCM 2023 jest Sklep Wędkarski Trotka , który zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie.

 

UWAGA :

Nasze zawody mają status eliminacji PCM 2023

Przypominamy iż jako organizatorzy oraz zawodnicy biorący udział w cyklu PCM (eliminacje , finał) jesteśmy zobowiązaniu do posiadania aktualnego członkostwa w PFWK ( regulamin el. PCM 2023)

 

Kontak do organizatorów

 

Kamil Rękawek 791 904 515

Robert Retmański 604244593

 

Termin zawodów 03-07.05.2022

Łowisko jez.Miłoszewskie

-03.05.2022 -9.00-10.00 spotkanie na łowisku, rejestracja (losowanie kolejności do losowania stanowisk)

-10.00 poczęstunek (tradycyjnie - grochówka)

-11.00 oficjalne rozpoczęcie, losowanie stanowisk

-12.00 zajęcie stanowisk,

-13.00 rozpoczęcie sondowania ustawienia markerów nęcenie

-15.00 początek łowienia

-07.05.2022 -9.00 zakończenie łowienia

-11.00 ogłoszenie wyników, rozdanie nagród

Obiady dla zawodników na stanowiskach w dniach ,czwartek ,piątek ,sobota

 

REGULAMIN ZAWODÓW

1. W zawodach uczestniczą 24 drużyny (ekipy 2 osobowe + ew. Team Runner), które są wpisane na listę startową oraz dokonały pełnej wpłaty w kwocie 2900zł od drużyny.

 

Organizator zatrzymuje do swojej dyspozycji 8 biletów , do ogólnej sprzedaży przeznacza 16 biletów.

W przypadku gdy zgłosi się podczas zapisów więcej niż 16 ekip , to Organizator przeprowadzi losowanie on-line podczas live

na kanale YT Sklep Trotka

Losowanie to wyłoni dodatkowe 16 ekip które wezmą udział w zawodach

 

OPŁATY , ZAPISY ( w wypadku zgłoszenia ponad 16 ekip)

1 Tura - Zapis telefoniczny w dniach 01.12.2022-07.12.2022 (tel 604244593) - przy zapisie musi być podany obowiązkowo cały skład drużyny czy to 2 czy 3 osobowej (z imienia i nazwiska)

2 Tura - Losowanie online ekip zapisanych w 1 turze na Live Trotka kanał YT w dniu 08.12.2022 godz: 20:00

 

W razie problemów technicznych lub niezależnych od organizatora , organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia losowania na inny termin o czym osoby zapisane zostaną poinformowane w jak najszybszym terminie

 

Opłatę można wpłacić w 2 ratach:

- 1 rata w kwocie 1000 pln do 20.12.2022

Numer rachunku: 66 1140 2004 0000 3402 6082 0436 ( brak terminowej wpłaty będzie skutkować usunięciem z listy startowej , miejsce drużyny zajmuje pierwsza ekipa z listy rezerwowej)

Rezygnacja ze startu w zawodach i zwrot wpłaty wniesionej przez team zakwalifikowany do zawodów może nastąpić tylko do do 30dni przed startem zawodów , bilet startu w takim wypadku wraca do organizatora .( i zostaje przekazany do sprzedaży pierwszej w kolejności drużynie z listy rezerwowej)

 

- 2 rata pozostała kwota 1900 pln płatna podczas rejestracji na zawodach dnia 03.05.2023

 

2.Zawodnikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może wystartować w zawodach tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, pod opieką osoby pełnoletniej, która ponosi pełną odpowiedzialność za nieletniego uczestnika podczas trwania całych zawodów.

3. W zawodach startują drużyny dwuosobowe + ew.TR łowiąc na 4 wędki 

( można zgłosić odpłatnie jednego Team Runera który jest członkiem PFWK . TR ma pełne prawa zawodnika , w wypadku uzyskania przez drużynę eliminacji do PCM2023 w finale startuje z pełnymi prawami zawodnika , kwota zgłoszenia 350zł)

4. Łowimy tylko metodą włosową, dopuszcza się stosowanie tylko jednego przyponu/zestawu końcowego na jednej wędce

5. Dopuszcza się 2 markery tyczkowe na drużynę, zakaz używania markerów typu H-bojka (do oznaczenia na stałe podczas zawodów miejscówki)

6. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska, łowimy , sondujemy, ustawiamy markery tylko w obrębie swojego stanowiska

7. W przypadku niekompletnej drużyny dopuszcza się start jednego zawodnika łowiącego

na dwie wędki

8. W zawodach należy stosować się do zasad określonych w regulaminie łowiska (chyba że regulamin zawodów stanowi inaczej ). Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z ww. regulaminem przed przystąpieniem do zawodów

a. Zakaz używania ziaren ,i orzecha tygrysiego jako przynęty i zanęty (dopuszcza się tylko kukurydzę konserwową z puszki oraz gotowane konopie)

9. Zawody mają formułę ''Wywózka'' / „Rzut” (wywózka tylko modelami zdalnie sterowanymi RC )

10. Jest możliwość sondowania, ustawienia markerów oraz nęcenia w pierwszym dniu z wykorzystaniem środka pływającego (ponton , łódka w godzinach 13-15).

11. Holowanie ryb dozwolone jest wyłącznie z brzegu i w obrębie swojego stanowiska.

12. Zakaz używania jakichkolwiek podajników do method feeder i feeder klasyczny , dopuszczona jest metoda ZIG RIG.

13.Zakaz wypływania środkiem pływającym w okresie zawodów (ponton , łódka ) jeżeli jest konieczność użycia środka pływającego może to nastąpić tylko za zgodą sędziego.

14. Ryba złowiona liczy się do klasyfikacji tylko podebrana z brzegu w swoim obrębie stanowiska

15. Podczas losowania, każda drużyna losuje numer stanowiska bez możliwości odrzucenia i zamiany z inną drużyną

o kolejności losowania decyduje numer drużyny wylosowany przez drużynę podczas rejestracji

16. Do klasyfikacji zaliczają się tylko karpie o wadze powyżej 5kg.

17. O zwycięstwie w zawodach decyduje zwycięstwo w sektorze tzw.1 sektorowa , oraz łączna waga 3 największych złowionych klasyfikowanych ryb, która pozwoli wyłonić zwycięzcę pośród 1 sektorowych. W przypadku takiej samej łącznej wagi decyduje waga największej ryby.

18. Ważenie będzie się odbywać rano od godz 9.00, wieczorem od godz 17.00.

Do tego czasu ryby należy przetrzymywać osobno w workach karpiowych.( 1 ryba = 1 worek) drużyna musi posiadać obowiązkowo 4 worki do bezpiecznego przetrzymywania ryb.

19. Ryby złowione zgłaszamy poprzez sms sędziemu bezpośrednio po zakończeniu holu podając numer stanowiska i przybliżoną wagę ryby.

Sędziowie ważą rybę i wpisują na miejscu wynik w karcie połowu. Każdy wpis wymaga podpisu sędziego i zawodnika, który wyholował rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wypuszczona do wody przy użyciu maty karpiowej w obecności sędziego.

20. Ryby okaleczone lub martwe nie będą zaliczane do klasyfikacji

21. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów zostaną uznane i zaliczone do klasyfikacji pod warunkiem, że zostaną wyholowane w ciągu 15 minut od sygnału kończącego zawody.

22. Każda drużyna musi być wyposażona w mate karpiową , środek do odkażania, wiaderko do polewania ryb, szczypce do wychaczania haków , stojak do ważenia oraz duży podbierak min. 42’’oraz worki karpiowe (4szt.).

23.Wchodzenie do wody podczas zawodów jest dozwolone tylko do wysokości pasa biodrowego.

24. W przypadku wystąpienia nieporozumień prosimy załatwić je pomiędzy zawodnikami, w

razie konieczności zgłosić sędziemu. Jeżeli jest brak porozumienia między zawodnikami , Wszelkie spory są rozstrzygane przez głównego sędziego , decyzje sędziego są ostateczne i niepodważalne.

25.Zawodnicy zobowiązani są do zachowania porządku i zabrania ze sobą po zawodach śmieci do stanicy

wędkarskiej.

26.Zakazuje się rozpalania / palenia ognisk

27.W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać co najmniej jeden zawodnik.

a.Odwiedziny na stanowiskach osób postronych mogą się odbywać w godzinach 8:00-21:00 tylko po zgłoszeniu do sędziego głównego takich odwiedzin i jego akceptacji.

b.Kategoryczny Zakaz opuszczania swojego stanowiska i przemieszczania się po łowisku przez zawodników w godzinach 23:00 - 6:00 Wyjątkiem jest opuszczenie stanowiska do WC.

28.Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie, a o zmianach tych zawodnicy będą informowani na bieżąco.

29.Podczas trwania zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.

30.Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na łowisku.

31.W przypadku nie stosowania się do regulaminu organizator ma prawo upomnieć drużynę .

a. Pouczenie słowne

b. Upomnienie - wykluczenie na 6h z zawodów

c. Upomnienie żółtą kartką które jest równoznaczna z wykluczeniem z zawodów na 12h

d. Upomnienia czerwoną kartką która automatycznie dyskwalifikują drużynę z zawodów

e. W wypadku rażącego złamania regulaminu sędzia może natychmiast w każdym momencie zdyskwalifikować zawodników (czerwona kartka)

Drużyna która została wykluczona z zawodów musi opuścić w przeciągu 3h swoje stanowisko , drużynie wykluczonej z zawodów nie przysługuje zwrot opłaty wpisowej lub innych poniesionych kosztów.

33.Organizator oraz właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe.

34.Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów. Skład Komisji Sędziowskiej Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów

35. Drużyny mogą składać protest w przypadku spornych sytuacji (wadium 200zł) jeżeli komisja sędziowska protest uzna za niezasadny wadium nie zostanie zwrócone a zasili pulę nagród. Sędzia ma prawo odstąpienia od kary wadium w szczególnych przypadkach.

36.Start w zawodach jest jednoznaczny z akceptacja niniejszego regulaminu, z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych : imienia i nazwiska oraz wizerunku w postaci zdjęć z zawodów przez Organizatora , Sponsorów oraz Patronów Medialnych.

37.Udział w zawodach jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

a.organizator zastrzega sobie możliwość losowej kontroli wyposażenia , zestawów końcowych oraz przynęt i zanęt ,jakakolwiek niezgodność lub brak ww.sprzętu spowoduje kary przewidziane w regulaminie lub natychmiastowe zawieszenia w zawodach.

38.Drużyna która wygra zawody zapewnia sobie start w MPwWK PCM2023.

39.Nagrody będą przyznawane dla pierwszych 5 drużyn

40. Zwycięzcy sektorów oraz najlepsza drużyna z drugiego miejsca sektorowego z największą wagą złowionych ryb tworzą klasyfikację miejsc 1-5. W przypadku braku wyłonienia zwycięzcy sektora kolejne miejsce w zawodach zajmują 2 miejsca sektorowe z największą wagą.

 

Nagrody: Ogólna pula nagród ponad 80.000zł

Miejsce 1 – 20.000 zł w GOTÓWCE

Nagroda finansowa - wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi zgodnie z art.30 ust.1 , pkt 2 ustawy z dn.26.07.1991r.o podatkach od osób fizycznych (Dz.U.2019.1387)

 

Pula Nagród -60.000 zł ,

za miejsca 2-5

oraz

- łowcy największej ryby (BIG FISH ) - łódka model RC

- łowcy pierwszej ryby

- łowcy ostatniej ryby

- nagrody Lucky Loser (losowane na zakończenie zawodów)

- pakiety startowe

- misiek dnia

- losowanie nagród od sponsorów sektorowych w dniach 4-6.05.2023

 

RODO:

Uprzejmie informujemy, że Sklep Wędkarski Trotka ul. Modzelewskiego 23/413, 02-679 Warszawa

NIP: 5213394072 (dalej: Sklep Wędkarski Trotka lub „Administrator”) przetwarza Państwa dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

 

1) Administratorem danych osobowych jest Sklep Wędkarski Trotka ul. Modzelewskiego 23/413, 02-679 Warszawa

Nip 5213394072

2) z Administratorem można się kontaktować: – pisemnie, na adres: Sklep Wędkarski Trotka ul. Modzelewskiego 23/413, 02-679 Warszawa Nip 5213394072. – za pomocą poczty elektronicznej, na adres: info@sklep-wedkarski.waw.pl

 

3) Cele przetwarzania: Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z organizacją zawodów wędkarskich pod nazwa: MOONFIN.PL IV Polska Bitwa Karpiowa 2023 oraz w przypadku drużyn otrzymujących kwalifikacje do MPwWK PCM 2023 – finału MPwWK PCM 2023. Przedmiotem przetwarzania mogą być dane identyfikacyjne, dane kontaktowe. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.

 

4). Odbiorcą danych mogą być pracownicy ADO i podmioty współpracujące z ADO.

 

5). Administrator nie przewiduje przesyłania danych do państw trzecich (poza obszarem UE i EOG) ani organizacji międzynarodowych.

 

6). W przypadku korzystania ze strony internetowej przetwarzamy dane w formie plików cookies. Dane te nie służą ustaleniu tożsamości i są przetwarzane dla celów prowadzenia statystyk strony internetowej.

 

7). Dane nie będą przetwarzane automatycznie ani w formie profilowania.

 

8). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach.

 

9). Mają Państwo prawo do: – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, – żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, – żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, – wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, – wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, – cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 

10). Informujemy, że nie mają Państwo ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz.