WYCHWOOD II POLSKA BITWA KARPIOWA 2021

REGULAMIN ZAWODÓW

WYCHWOOD POLSKA BITWA KARPIOWA 2021 „ Edycja II

ŁOWISKO - jez.Miłoszewskie

ELIMINACJE DO MPwWK

Polish Carp Masters 2021

Zawody z możliwością użycia modeli RC (Wywózka)

2 sektory, 2x PCM 2021, 3 największych ryb,

 

Organizatorem zawodów eliminacyjnych do MPwWK PCM 2021 jest Sklep Wędkarski Trotka i Wychwood Polska, którzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie. Zmiany w regulaminie będą na bieżąco publikowane. Osoby zapisane na zawody będą informowane o ewentualnych zmianach w regulaminie.

 

UWAGA : LICENCJE ZAWODNICZE !!!

Nasze zawody mają status eliminacji PCM 2021

Przypominamy iż jako organizatorzy oraz zawodnicy biorący udział w cyklu PCM (eliminacje , finał) jesteśmy zobowiązaniu do posiadania członkostwa w PFWK ( regulamin el. PCM 2021)

 

Kontak do organizatorów

 

Robert Retmański 604244593

 

Termin zawodów 03-07.05.2021

Łowisko jez.Miłoszewskie

-03.05.2020 -9.00-10.00 spotkanie na łowisku, rejestracja

-10.00 poczęstunek (grochówka)

-11.00 oficjalne rozpoczęcie, losowanie stanowisk

-12.00 zajęcie stanowisk,

-14.00 rozpoczęcie sondowania ustawienia markerów nęcenie

-16.00 początek łowienia

-07.05.2020 -9.00 zakończenie łowienia

-12.00 ogłoszenie wyników, rozdanie nagród

 

Obiady dla zawodników na stanowiska we wtorek , środa ,czwartek

 

Regulamin zawodów

1. W zawodach uczestniczą drużyny, które są wpisane na listę startową oraz dokonały pełnej

wpłaty w kwocie 2600zł od drużyny.

Opłaty:

- zapisy na zawody zostaną udostępnione do sprzedaży w dniu 25.11.2020 o godz.12:00 telefonicznie pod numerem 604244593

Opłatę można wpłacić w 2 ratach

- 1 rata w kwocie 1000 pln do 07.12.2020
na konto : 66 1140 2004 0000 3402 6082 0436 
Tytuł : Wychwood – Imię i nazwisko obydwu zawodników
- pozostała kwota 1600 pln płatna podczas rejestracji na zawodach dnia 03.05.2021

 

Rezygnacja z uczestnictwa w zawodach bez podania przyczyny może nastąpić najpóźniej do 31.03.2021

W takim przypadku organizator zwróci koszty wpisowego na konto osoby która dokonywała zapłaty.

Po dacie 01.04.2021 wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

Drużyna ma możliwość wskazania innego zawodnika lub zawodników o czym poinformuje organizatora nie zwłocznie. Po dokonaniu formalności i akceptacji przez organizatora nowego uczestnika zawodów, nowy uczestnik jest pełnoprawnym zawodnikiem.

Drużyny mają obowiązek niezwłocznie informowania organizatora o zmianie w składzie drużyny.

 

W przypadku ograniczeń epidemiologicznych lub obostrzeń wynikających z przepisów prawa uczestnicy mogą zrezygnować z zawodów do dnia 02.05.2021 w takim przypadku organizator zwróci koszty wpisowego na konto osoby która dokonywała zapłaty.

 

W przypadku ograniczeń epidemiologicznych lub obostrzeń wynikających z przepisów prawa organizator ma prawo odwołać zawody w każdym momencie.

W przypadku odwołania zawodów przez organizatora wpisowe zostanie zwrócone na konto osoby opłacającej zawody.

 

2.Zawodnikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może wystartować w zawodach tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, pod opieką osoby pełnoletniej, która ponosi pełną odpowiedzialność za nieletniego uczestnika podczas trwania całych zawodów.

3. W zawodach startują drużyny dwuosobowe łowiąc na 4 wędki  w przypadku niekompletnej drużyny dopuszcza się start jednego zawodnika łowiącego na dwie wędki,

( można zgłosić odpłatnie jednego Team Runnera który ma pełne prawa zawodnika kwota zgłoszenia 200zł – opłata na miejscu przed zawodami)

4. Łowimy tylko metodą włosową, dopuszcza się stosowanie tylko jednego przyponu/zestawu końcowego na jednej wędce,

5. Dopuszcza się 2 markery tyczkowe na drużynę, zakaz używania markerów typu H

6. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska, sondujemy, ustawiamy markery tylko w obrębie swojego stanowiska,

7. W przypadku niekompletnej drużyny dopuszcza się start jednego zawodnika łowiącego

   na dwie wędki,

8. W zawodach należy stosować się zasad określonych w regulaminie zawodów jak i łowiska. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z ww. regulaminem przed przystąpieniem do zawodów

9. Zawody mają formułę ''Wywózka'' tylko modelami zdalnie sterowanymi RC

10. Jest możliwość sondowania, ustawienia markerów oraz nęcenia w pierwszym dniu z wykorzystaniem środka pływającego (ponton , łódka w godzinach 14-16).

11. Holowanie ryb dozwolone jest wyłącznie z brzegu i w obrębie swojego stanowiska.

12. Zakaz używania jakichkolwiek podajników do method feeder i feeder klasyczny , dopuszczona jest metoda ZIG RIG

13.Zakaz wypływania środkiem pływającym w okresie zawodów (ponton , łódka )  tylko za zgodą sędziego

14. Ryba złowiona liczy się do klasyfikacji tylko podebrana z brzegu w swoim obrębie stanowiska

15. Podczas losowania, każda drużyna losuje numer stanowiska bez możliwości odrzucenia.

o kolejności losowania decyduje numer drużyny wylosowany przez drużynę podczas rejestracji

16. Do klasyfikacji zaliczają się karp i amur o wadze powyżej 5kg.

17. O zwycięstwie w zawodach decyduje łączna waga 3 największych złowionych klasyfikowanych ryb. W

przypadku takiej samej łącznej wagi decyduje waga największej ryby.

18. Ważenie będzie się odbywać rano od godz 9.00, wieczorem od godz 17.00. Do tego czasu

ryby należy przetrzymywać osobno w workach karpiowych.( 1 ryba = 1 worek) drużyna musi posiadać obowiązkowo 4 worki do bezpiecznego przetrzymywania ryb.

19. Ryby złowione zgłaszamy smsem sędziemu bezpośrednio po zakończeniu holu podając numer stanowiska

Sędziowie ważą rybę i wpisują na miejscu wynik w karcie połowu. Każdy wpis wymaga podpisu sędziego i zawodnika, który wyholował rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wypuszczona do wody przy użyciu maty karpiowej w obecności sędziego.

20. Ryby okaleczone lub martwe nie będą zaliczane do klasyfikacji

21. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów zostaną uznane i zaliczone do klasyfikacji pod warunkiem, że zostaną wyholowane w ciągu 15 minut od sygnału kończącego zawody.

22. Każda drużyna musi być wyposażona w mate karpiową, środek do odkażania, duży

Podbierak min. 42’’oraz worki karpiowe (4szt.).

23.Wchodzenie do wody podczas zawodów jest dozwolone tylko do wysokości pasa biodrowego.

24. W przypadku wystąpienia nieporozumień prosimy załatwić je pomiędzy zawodnikami, w

razie konieczności zgłosić sędziemu. Jeżeli jest brak porozumienia między zawodnikami , Wszelkie spory są rozstrzygane przez głównego sędziego decyzje sędziego są ostateczne i niepodważalne.

25.Zawodnicy zobowiązani są do zachowania porządku i zabrania ze sobą po zawodach śmieci do stanicy

wędkarskiej.

26.Zakazuje się rozpalania / palenia ognisk

27.W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać co najmniej jeden zawodnik.

28.Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie, o czym zawodnicy zostaną poinformowani.

29.Podczas trwania zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.

30.Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na łowisku.

31.W przypadku nie stosowania się do regulaminu organizator ma prawo upomnieć (żółtą kartką) dwa upomnienia automatycznie dyskwalifikują drużynę albo w wypadku rażącego złamania regulaminu sędzia może natychmiast zdyskwalifikować zawodników (czerwona kartka) bez zwrotu opłaty wpisowej lub innych poniesionych kosztów

33.Organizator oraz właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe.

34.Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów. Skład Komisji Sędziowskiej Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów

35. Drużyny mogą składać protest w przypadku spornych sytuacji (wadium 100zł) jeżeli komisja sędziowska protest uzna za niezasadny wadium nie zostanie zwrócone a zasili pulę nagród.

36.Start w zawodach jest jednoznaczna z akceptacja niniejszego regulaminu, z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych : imienia i nazwiska oraz wizerunku w postaci zdjęć z zawodów przez Organizatora, sponsorów oraz Patronów Medialnych.

37.Udział w zawodach jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

38.Nagrody będą przyznawane dla pierwszych 6 drużyn, oraz dla …

 

NAGRODY: Ogólna pula nagród 60.000

 

Miejsce 1 – 20.000 zł Brutto w GOTÓWCE

Nagroda finansowa - wydanie nagrody nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi zgodnie z art.30 ust.1 , pkt 2 ustawy z dn.26.07.1991r.o podatkach od osób fizycznych (Dz.U.2019.1387)

(-10% zryczałtowanego podatku)

 

Pula nagród rzeczowych - 40.000 zł

Miejsca 2-6 oraz

- łowcy największej ryby (BIG FISH ) - łódka model RC

- łowcy pierwszej ryby

- łowcy ostatniej ryby

- oraz nagroda Lucky Loser.

- pakiety preorder (przy zakupie biletów )

- pakiety startowe

- Drużyny które zajmą pierwsze miejsca w sektorach dodatkowo zapewnią sobie start w MPwWK PCM2021.