Meeting Karpiowy Trotka&Przyjaciele

I MEETING KARPIOWY TROTKA&PRZYJACIELE

 

INFORMACJE OGÓLNE

I MEETING KARPIOWY TROTKA&PRZYJACIELE

ŁOWISKO- WILGA Wodna Kraina

Zawody z możliwością użycia modeli RC (Wywózka) / Rzut / Ponton

3 sektory , klasyfikacja z 3 największych ryb

24 ekipy

Organizatorem zawodów jest SKLEP WĘDKARSKI TROTKA / RETMAN CARP FISHING, który zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie.

Kontakt do organizatorów:

Robert Retmański 604 244 593

Anita Retmańska 694 615 243

 

Termin zawodów 01-04.08.2024

Łowisko WILGA Wodna Kraina

-01.08.2024 -10.00-10.30 spotkanie na łowisku, rejestracja (losowanie kolejności do losowania stanowisk)

-10.30 poczęstunek

-11.00 oficjalne rozpoczęcie, losowanie stanowisk

-11.30 zajęcie stanowisk,

-12.00 rozpoczęcie sondowania ustawienia markerów nęcenie

-13.00 początek łowienia

-04.08.2024 -10.00 zakończenie łowienia , poczęstunek

-12.00 ogłoszenie wyników, rozdanie nagród

Piątek 02.08.24 godz.17:00 – 21:00 impreza integracyjna …...

Regulamin zawodów

1. W zawodach uczestniczą 24 drużyny (ekipy 2 osobowe + ew. Team Runner opłata dodatkowa +150zł ), które są wpisane na listę startową oraz dokonały pełnej wpłaty w kwocie 990zł od drużyny.

OPŁATY, ZAPISY

Zapis telefoniczny, początek zapisów w dniu 13.03.2024 od godz.10:00 (tel 604 244 593)

Opłatę można wpłacić w 2 ratach:

- 1 rata w kwocie 490 pln do 25.03.2024

- 2 rata pozostała kwota 500 pln płatna podczas rejestracji na zawodach dnia 01.08.2024

Numer rachunku: 66 1140 2004 0000 3402 6082 0436 ( brak terminowej wpłaty będzie skutkować usunięciem z listy startowej , miejsce drużyny zajmuje pierwsza ekipa z listy rezerwowej)

W tytule rachunku prosimy wpisać: MEETING KARPIOWY oraz imiona i nazwiska startujących.

Rezygnacja ze startu w zawodach i zwrot wpłaty wniesionej przez team może nastąpić tylko do do 30dni przed startem zawodów , bilet startu w takim wypadku wraca do organizatora .( i zostaje przekazany do sprzedaży pierwszej w kolejności drużynie z listy rezerwowej)

2.Zawodnikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może wystartować w zawodach tylko za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, pod opieką osoby pełnoletniej, która ponosi pełną odpowiedzialność za nieletniego uczestnika podczas trwania całych zawodów.

3. W zawodach startują drużyny dwuosobowe + ew.TR łowiąc na 4 wędki

( można zgłosić odpłatnie jednego Team Runnera który TR ma pełne prawa zawodnika , kwota zgłoszenia 150zł)

4. Łowimy tylko metodą włosową, dopuszcza się stosowanie tylko jednego przyponu/zestawu końcowego na jednej wędce

5. Dopuszcza się 2 markery tyczkowe na drużynę, zakaz używania markerów typu H-bojka (do oznaczenia na stałe podczas zawodów miejscówki)

6. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska, łowimy , sondujemy, ustawiamy markery tylko w obrębie swojego stanowiska

7. W przypadku niekompletnej drużyny dopuszcza się start jednego zawodnika łowiącego

na dwie wędki ( cała opłata)

8. W zawodach należy stosować się do zasad określonych w regulaminie łowiska (chyba że regulamin zawodów stanowi inaczej ). Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z ww. regulaminem przed przystąpieniem do zawodów

9. Zawody mają formułę ''Wywózka'' / „Rzut” / „ Ponton ''

10. Zakaz używania jakichkolwiek podajników do method feeder i feeder klasyczny , dopuszczona jest metoda ZIG RIG.

11.Zakaz wypływania środkiem pływającym w okresie zawodów (PONTON ) pod wpływem jakichkolwiek środków odurzających , kategoryczny obowiązek pływania w kamizelkach asekuracyjnych

12. Podczas losowania, każda drużyna losuje numer stanowiska bez możliwości odrzucenia i zamiany z inną drużyną ,o kolejności losowania głównego decyduje numer drużyny wylosowany przez drużynę podczas rejestracji.

13 Do klasyfikacji zaliczają się tylko karpie i amury o wadze powyżej 10 kg.

14. O zwycięstwie w zawodach decyduje zwycięstwo w sektorze tzw.1 sektorowa , oraz łączna waga 3 największych złowionych klasyfikowanych ryb, która pozwoli wyłonić zwycięzcę pośród 1 sektorowych. W przypadku takiej samej łącznej wagi decyduje waga największej ryby. Klasyfikacje 1-3 tworzą najlepsze jedynki sektorowe , w przypadku nie złowiena żadnej ryby w sektorze do klasyfikacji 1-3 liczy się najlepsza dwójka sektorowa itd.,itd ….

15. Ważenie będzie się odbywać rano od godz 9.00, wieczorem od godz 17.00.

Do tego czasu ryby należy przetrzymywać osobno w workach karpiowych.( 1 ryba = 1 worek) drużyna musi posiadać obowiązkowo 4 worki (w tym 2 slingi i 2 worki tonące) do bezpiecznego przetrzymywania ryb.

16. Ryby złowione zgłaszamy poprzez sms sędziemu bezpośrednio po zakończeniu holu podając numer stanowiska i przybliżoną wagę ryby oraz gatunek

Sędziowie ważą rybę i wpisują na miejscu wynik w karcie połowu. Każdy wpis wymaga podpisu sędziego i zawodnika, który wyholował rybę. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wypuszczona do wody przy użyciu maty karpiowej w obecności sędziego.

17. Ryby okaleczone lub martwe nie będą zaliczane do klasyfikacji

18. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów zostaną uznane i zaliczone do klasyfikacji pod warunkiem, że zostaną wyholowane w ciągu 15 minut od sygnału kończącego zawody.

19. Każda drużyna musi być wyposażona w mate karpiową , środek do odkażania, wiaderko do polewania ryb, szczypce do wychaczania haków , stojak do ważenia oraz duży podbierak min. 42’’oraz worki karpiowe (4szt.).

20.Wchodzenie do wody podczas zawodów jest dozwolone tylko do wysokości pasa biodrowego.

21. W przypadku wystąpienia nieporozumień prosimy załatwić je pomiędzy zawodnikami, w

razie konieczności zgłosić sędziemu. Jeżeli jest brak porozumienia między zawodnikami , Wszelkie spory są rozstrzygane przez głównego sędziego , decyzje sędziego są ostateczne i niepodważalne.

22.Zawodnicy zobowiązani są do zachowania porządku i zabrania ze sobą po zawodach śmieci do stanicy wędkarskiej.

23.Zakazuje się rozpalania / palenia ognisk

24.W czasie trwania zawodów na stanowisku musi przebywać co najmniej jeden zawodnik.

25.Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym momencie, a o zmianach tych zawodnicy będą informowani na bieżąco.

26.Podczas trwania zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.

27.Organizator nie zapewnia ubezpieczenia na łowisku.

28.W przypadku nie stosowania się do regulaminu organizator ma prawo upomnieć drużynę .

a. Pouczenie słowne

b. Upomnienie - wykluczenie na 6h z zawodów

c. Upomnienie żółtą kartką które jest równoznaczna z wykluczeniem z zawodów na 12h

d. Upomnienia czerwoną kartką która automatycznie dyskwalifikują drużynę z zawodów

e. W wypadku rażącego złamania regulaminu sędzia może natychmiast w każdym momencie zdyskwalifikować zawodników (czerwona kartka)

Drużyna która została wykluczona z zawodów musi opuścić w przeciągu 3h swoje stanowisko , drużynie wykluczonej z zawodów nie przysługuje zwrot opłaty wpisowej lub innych poniesionych kosztów.

29.Organizator oraz właściciel łowiska nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe.

30.Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Komisję Sędziowską Zawodów. Skład Komisji Sędziowskiej Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów

31. Drużyny mogą składać protest w przypadku spornych sytuacji (wadium 200zł) jeżeli komisja sędziowska protest uzna za niezasadny wadium nie zostanie zwrócone a zasili pulę nagród. Sędzia ma prawo odstąpienia od kary wadium w szczególnych przypadkach.

32.Start w zawodach jest jednoznaczny z akceptacja niniejszego regulaminu, z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych : imienia i nazwiska oraz wizerunku w postaci zdjęć z zawodów przez Organizatora , Sponsorów oraz Patronów Medialnych.

33.Udział w zawodach jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.

 

NAGRODY:

Ogólna pula nagród to ponad 1000000 Rp czyli 1 milion (rupia indonezyjska)

A tak na POWAŻNIE to w puli nagród mamy dla drużyn z miejsca 1- 3

Piękne puchary i dyplomy :)

dodatkowo będą nagrody dla ….... 1 miejsce 1000000 rupii Indonezyjskich

- łowcy największej ryby (BIG FISH ) -

- łowcy największego Amura

- łowcy pierwszej ryby

- łowcy ostatniej ryby

- nagrody Lucky Loser – 2x łódka Boatman Actor Basic

- pakiety startowe oraz wyborna zabawa

RODO

Uprzejmie informujemy, że Sklep Wędkarski Trorka ul.Modzelewskiego 23, 02-679 Warszawa

(dalej:Sklep Wędkarski Trotka lub „Administrator”) przetwarza Państwa dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”). Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Sklep Wędkarski Trotka ul.Modzelewskiego 23 , 02-679 Warszawa

2) z Administratorem można się kontaktować: – pisemnie, na adres: Sklep Wędkarski Trotka ul. Modzelewskiego 23, 02-679 Warszawa – za pomocą poczty elektronicznej, na adres: info@sklep-wedkarski.waw.pl

3) Cele przetwarzania: Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z organizacją zawodów wędkarskich pod nazwa:

I MEETING KARPIOWY TROTKA&PRZYJACIELE . Przedmiotem przetwarzania mogą być dane identyfikacyjne, dane kontaktowe. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.

4). Odbiorcą danych mogą być pracownicy ADO i podmioty współpracujące z ADO.

5). Administrator nie przewiduje przesyłania danych do państw trzecich (poza obszarem UE i EOG) ani organizacji międzynarodowych.

6). W przypadku korzystania ze strony internetowej przetwarzamy dane w formie plików cookies. Dane te nie służą ustaleniu tożsamości i są przetwarzane dla celów prowadzenia statystyk strony internetowej.

7). Dane nie będą przetwarzane automatycznie ani w formie profilowania.

8). Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach.

9). Mają Państwo prawo do: – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, – żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, – żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, – wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego, – wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim, – cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, – wniesienia skargi do organu nadzorczego,

10). Informujemy, że nie mają Państwo ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz.